Hier een extra titel voor seo

Disclaimer

Disclaimer 

The Bread Convenience Company, Vleems Food en Vleems Bakery, hierna te noemen Vleems Food BV, besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Vleems Food BV kan echter niet uitsluiten dat op de website informatie staat die niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door Vleems Food BV dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Vleems Food BV aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie noch voor schade die het gevolg is van problemen door of inherent is aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen, onderbrekingen van, fouten of vertraging in het verstekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt Vleems Food BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Vleems Food BV via deze website.

Vleems Food BV is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Eventuele links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Vleems Food BV verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vleems Food BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vleems Food BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.  Informatie op onze site, inclusief deze disclaimer, kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting. 

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Leeuwarden. Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neemt u dan contact op met:  Vleems Food BV, t.a.v. Afdeling Consumenten Service, Postbus 2232, 7801 CE Emmen. 

Contact

Vleems Bakery International
Eerste Bokslootweg 8
7821 AT Emmen
Nederland

Postbus 2232
7801 CE Emmen

Tel: +31 (0) 591 55 20 00
Fax: +31 (0) 591 55 33 94
Email: info@vleemsfood.com

Media

 

BRC IFS food

OFFCANVAS MENU (NL)